Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se
EPD
Verifierad dokumentation om en produkts miljöprestanda

Vad är en EPD?

En EPD (Environmental Product Declaration) eller Miljövarudeklaration som det också kan kallas för, är ett dokumentation över en produkts miljöegenskaper och är utvecklad i enlighet med europeiska och internationella standarder.

Det är således en standardiserad metod för att tillhandahålla information om energi- och resursförbrukning, avfallsgenerering och miljöpåverkan av produktion, användning och destruering av en produkt som används i byggnation. 

Grunden för en EPD är en så kallad livscykelanalys – Life Cycle Assessment (LCA), där produktens miljöegenskaper kartläggs under hela dess livslängd, det vill säga i princip från vaggan till graven.

Vad innebär ett EPD dokument?

En EPD dokumenterar ett antal miljökonsekvenskategorier (inklusive global uppvärmning, försurning, näringsbelastning etc.), men kvantifierar också förbrukningen av energiresurser (t.ex. förbrukning av förnybara och icke-förnybara energiresurser) och avfallsströmmar (här till exempel mängden avfall som bortskaffas och material för energiåtervinning eller återvinning).

Nordsjö Professional och EPD

Att tillverka hållbart och leverera hållbara produkter har ett stort fokus på AkzoNobel. Genom att ha en Miljövarudeklaration på våra produkter innebär att vi på ett transparent sätt visar vilken påverkan produkten har på vår miljö under dess livstid. 

Nordsjö Expert App appstore google play
Kulörer laddas…