Nordsjö Expert app

Visualisera kulören direkt på väggen och hitta färg- och produktinformation
Se

Funktionsgaranti för utvändig fasadpanel av gran

AkzoNobel lämnar upp till 16 års funktionsgaranti på grundmålad, mellanstruken och obehandlad granpanel som är behandlad med utvalda färgsystem från AkzoNobel, som är testade och godkända enligt testmetod EN 927–3 (Europeisk standard för utomhustest av färgsystem på trä). Se tabeller för systemmålning.

AkzoNobel lämnar funktionsgaranti mot sprickbildning och avflagning för utvändig fasadpanel av gran från korrekt sorteringsklass G4-2 och industriellt målad i enlighet med AkzoNobel nedan angivna behandlingsalternativ, metoder och villkor.

Funktionsgaranti

Olika behandlingsalternativ

För att funktionsgarantin ska gälla ska något av följande behandlingsalternativ användas:

Funktionsgaranti
Obehandlad granpanel
Industriellt gnand
Industriellt grundmalad och mellanstruken granpanel

Villkor för funktionsgarantin

Generellt


Den utvändiga fasadpanelen ska ha genomgått samtliga steg i något av de olika behandlingsalternativen samt rekommendationer för kontinuerligt underhåll.
Nedan används benämningen “Utföraren” och det innefattar personer som monterar träfasad, målare (både yrkes- och/ eller privatperson) samt av arbete eller underhåll.

 

För att garantin ska gälla ska följande uppfyllas:
 

 • Fasadens konstruktion ska vara uppförd på ett fackmannamässigt sätt. Ytterpanelerna ska vara monterade på läkt med luftspalt (i enlighet med riktlinjerna i HUS AMA).

 • Monterad panel betraktas som av utföraren godkänd panel.

 • Vid uppsättning av fasaden med spikning/skruvning, ska utföraren säkerhetsställa att spik-/skruvhuvud inte tränger ner i panelen och skadar eventuell utförd ytbehandling.

 • Innan målning, ska utföraren säkerhetsställa att underlaget är torrt (max 16 % fuktkvot), att dygnstemperaturen (luft/objekt) är minst +5 °C och att smuts eller påväxt är borttaget med av AkzoNobel rekommenderat tvätt- och desinfektionsmedel
  enligt instruktionerna.

 • Innan montering ska panelen förvaras på en torr plats med god ventilation, detta ska vara dokumenterat på försäljningsstället.

 • För industriellt grundade samt grundade/mellanstrukna granpaneler ska toppfärg ha applicerats senast inom 12 månader efter montering. Ändträ, kapytor samt ytor som skadats behöver appliceras med systembehandling omgående efter montering av panelerna.

 • Färgapplicering ska ha skett i enlighet med instrutionerna för respektive färg. Detta innebär bland annat att utföraren ska säkerhetsställa att korrekt skiktmängd appliceras, att bra appliceringsverktyg/ utrustning används för en jämn applicering och att väderförhållandena har varit i enlighet med rekommendationerna.

 • Utföraren ska dokumentera samtliga fasadbehandlingar med färg och tvätt, detta
  ska vidimeras med kvitton samt foto på utfört arbete.

 • Undvik mekaniska skador på färgskiktet på panelerna. Om detta ändå sker måste det omedelbart åtgärdas med att applicera grundolja, grundfärg och toppfärg på skadad yta.

 • Huspanelen ska kontrolleras av husägaren varje år och eventuella skador ska åtgärdas omgående.

 • Huspanelen ska tvättas minst vart tredje år med av AkzoNobel rekommenderade tvättprodukter.

 • Växtlighet får ej ha direkt kontakt med husfasaden.

 • Garantin gäller från första inköpsdatum enligt kvitton för paneler/färg. Garantin omfattar endast kostnaden för paneler och färg, ej arbetskostnaden.

Nordsjö Expert App appstore google play
Kulörer laddas…